Disclaimer

Lang geleden (zeer lang geleden zelfs, in de jaren tachtig, dus dan hebben we het over het vorige millennium) schreef ik zo nu en dan komische korte verhalen waarvan enkele een onderkomen kregen in Muziek Parade, dat de rubriek Martin’s afgrijselijke jeugd herbergde. Nadien kwam ik op het idee van de verhalen een boek te maken waarin ze afgewisseld zouden worden met zogenaamde interviews met de auteur, afgenomen door de journalist Evert Huis – ik werkte toen kennelijk ook aan wat later Zoute griotten werd en waarin deze de held was (of verwerkte hem er later in, dat is niet meer na te gaan en ook niet van enorm groot belang).

De opzet van de beoogde bundel, waarin een interviewpassage eindigt met de titel van het verhaal dat erop volgt, vind ik nog altijd aardig gevonden (iets dergelijks deed ik in de aan Buisdorp gewijde uitzendingen van Hot Talk op Radio West, waar ik gesproken woord liet overgaan in muziek) maar de verhalen als zodanig komen meer niet door mijn kwaliteitscontrole. Het is me meestal te over the top, om het met een understatement te zeggen.  (Ik denk dat ik te veel Bomans gelezen had.) Desondanks vormden sommige de basis voor verhalen in Aan m’n zolen en andere ongemakken, waarvoor ze grondig bewerkt werden. Voor radio-uitzendingen gebruikte ik onder meer het verhaal ‘Vakantie’ en een of meer passages belandden bewerkt in Schrijverijschrijverij. Een deel van het afsluitende verhaal ‘Engeland gevaren’ kwam in Aan m’n zolen, een ander deel, over het zien van Queen in Londen, is in een verbeterde versie onder de knop Muziek te lezen (‘Queen zien’) en zal mettertijd in een verder verbeterde versie worden ondergebracht in de op stapel staande bundel Achter de muziek aan.

Het manuscript Afgrijselijke jeugd is in de loop der jaren op flink wat uitgeverijen afgevuurd, gelukkig zonder dat daar wat van kwam. Afwijzende uitgever Dedalus zond me in 1991 vier leesverslagen die per saldo tot de afwijzing hadden geleid, een enkele verslaggever was er ten dele over te spreken (zie onder de knop Schrijverspost item [138]), uitgeverij in oprichting Bulderlach was in 1986 zelfs voornemens het boek uit te geven (zie  item [110]) want over smaak valt nu eenmaal niet te twisten.

Wie denkt ertegen bestand te zijn kan de recentste editie van het integrale manuscript lezen, een tekstbestand dat in 2014 voor het laatst bewerkt is (althans toen nog een keer opgeslagen) – zie het onderdeel ‘Voetstappen’ onder de knop Aan m’n zolen voor naders over de ontstaansgeschiedenis en de diverse bewaard gebleven manuscripten van Afgrijselijke jeugd. Het archief van de auteur bevat meer van zulke manuscripten uit de beginjaren van diens schrijverij, maar dat gaat om schrijfmachineversies die om hier eveneens een plek te kunnen krijgen eerst in Word zouden moeten worden overgetypt. Geattendeerd op deze voorwaarde verklaarde de auteur ‘wel goed maar niet gek’ te zijn.

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet